Projektové riadenie

Fázy projektového riadenia a realizácie stavieb

 1. Iniciácia projektu
 • Výber vhodnej lokality / nehnuteľnosti
 • Príprava a analýza podkladov,
 • Posúdenie možných rizík,
 • Odhad nákladov a výnosov,
 • Predbežné štúdie a projektové dokumentácie,
 1. Príprava projektu
 • Optimalizácia projektovej dokumentácie,
 • Časové plánovanie,
 • Finančné plánovanie,
 • Príprava dokumentácie a vybavenie potrebných povolení,
 • Poradenstvo pri dodávateľských zmluvných vzťahoch,
 • Poradenstvo pri výbere finančných zdrojov v prípade investičného projektu,
 1. Realizácia projektu
 • Výrobná príprava,
 • Riadenie a kontrola kvality stavebných prác,
 • Riadenie zmien projektu, kontrola nákladov,
 • Preberanie hotového diela,
 • Skúšobná prevádzka,
 1. Dokončenie a hodnotenie projektu
 • Odstraňovanie reklamácií a vád,
 • Zabezpečenie riadnej prevádzky,
 • Ukončenie projektu, kontrola,
 • Hodnotenie projektu